Sdillìriu curruggiùtu

C’è cca crastam’i mànnira ca mancu pari veru ppi quantu ggira populu di pécuri mpurrùti, ca su’ cchiossài i corna a ‘mmenzu a ‘sti lanùti appìsi ê lantirnazzi di li palazzi antichi, unni cc’è parlamentu ma non cori cuntentu: ggenti c’ammùcca milli unni fiùra centu. Su tutti scunchiudùti armaluzzi di ggebbia ca d’unni chiovi scìddica cc’u pani è assicuràtu; e cu s’arrisicassi a diri mala nova, amici non ni trova. Ppi iddi mar’e celu u munnu è ‘na putìa unni si pava zeru. Chini li chippi dormunu mancu fussiru ghiri po’ quannu s’arrusbigghiunu finisci a sputazzàti e chisti sunu i megghiu ministri e diputàti.
Chistu fu u me’ sdillìriu ma veru non è nenti picchì semu ricchissimi di quanto la saggizza d’i nostri guvernanti e parlamentu sanu n’arrustunu ‘n sasizza sciampagna e mangiarizzi ca p’assinu ê tignusi nascèru i pila rizzi!

Turi d’a Rràsula