Al momento stai visualizzando Nti matinati

Nti matinati

Comu na papula mi vinni, agghimmata e sicca. C’u scuru a tuccai e sulu nti matinati mi ’ntisi allibbirtari. Nca a me matri cch’i pittiddi russi ci sbummicau a malatìa e ’i notti sempri a penzu chinachina ’i cacalai.

 

Ca lu ventu nsurtusu stravia

Finiu a scuncica sta munnizza
ca strinci a vucca ê raretti
quannu n’anniamu

ca lu ventu nsurtusu stravia
nti casi vacanti
tuppuliannu p’a limosina

nca mentri ni prijamu d’u circulaquestri
a saimi vùncia a pasta nti tigghi
aspittannu l’allustrata.

 

Mentri cch’i coffi senza pruvenna

’Ntrizzannu a matinata
s’arruspigghiaru l’ummiri
d’u malucuntu…

mentri cch’i coffi senza pruvenna
scricchiamu l’occhi
jittannu na lenza ’i palori,

pirchì ni misiru ô munnu
cu n-manu n’avùgghia
senza ’n filu.

 

Nta mannara currennu prijati

Ni curcamu nta sta chiazza
cu ’n pani menu na fedda
scutulannu quattru parpagghiuna
ca ni mmilènanu u sangu…

nta mànnara currennu prijati
c’a prèscia ’i finiri sutta ’n càmmiu.

 

Di na festa senza nucatuli

Assittati nto cuntu d’a pinzioni
u sacciu ca ’un suppurtati
st’annacata di larmi e bistemi
nna casa vostra
stu trasiri e nesciri senza sparagnu

di na festa senza nucàtuli
c’arripudduta s’arridducìu a nèsciri
p’addumàrisi n’usterina.

 

A la finfini vinisti e ti nni isti

Mancu ’n recamaterna arricampasti
d’a Mericazuela
e ccà ballannuballannu
facisti spisa:
na còppula spirdata
c’abbanniava a so campagna
pi strati e cantuneri
currennu nti paisi vicini
cch’i spinguli ’n culu…

nca tuttu ’nsèmmula
sta nuvità malassurtata
azzitava ô to coddu
na rappa i pumaroru
pi cullana
e unn’era vita finiri
ntra buttigghi i sassa e ficu sicchi
scutulannu vermi d’i cona
prima ’i macinarli
o nsignànnuci a ducazioni
ô vugghiu d’a pignata…

a la finfini vinisti e ti nni isti
comu ’n jocu ’i focu
ca ’rirannu a tutti u malucuntu
arristau senza vuci.

 

A scuncica d’a morti

A morti vinni a capizzu ’i l’annu
ma idda parrava e idda s’ascutava
nnu mentri ’n ovu ciurusu si sucau …
d’u tascarpani si nisciu
na minestra d’attalebra e caranòbbiu
dicennu prescia un haju
finu a chiudîmi l’occhi nto sonnu
e ju cummintu
nca nto postu unni m’accumpagnava
cu’ ci arriva
avi u cuntu paatu.

A porta m’a stava jittannu ’n terra
a forza ’i tuppuliari
ma appena trasìu sta malasorti
prescia ’un appi chiù e s’assittau
nca s’avìa a lavari i robbi
e fitusa com’era
’nsapunàrisi puru idda…
poi si misi a frijiri sfinci
e cu l’ultima scùncica
nisciu i fazzuletta p’i mmitati
pinsannu puru â balata
pi na casa senza nùmmaru.

E cu l’assabbinidìca mi salutau
quannu finìu st’acchianata,
nto pinninu putennu scìnniri sulu…

e ju ci appi a rispùnniri santu.