E’ sempri cu è cchiu rriccu

Ficiru paci li cani e li lupi

poviri pecuri e manzueti crasti!

Torna comu lu giru ppi la luna

a scala musicali sutta i tasti

di ’n pianoforti e i noti su’ i pruverbi:

Nt’a stu munnu di babbìu

quantu cosi sentu e viu!

Tu sarba ’a petra e arriva a so’ murata

t’abbasta ’na nnacàta di guvernu

’stati ca sia o capita di mmernu

e: Cu si lagna, cu si ’ncagna

cu si mangia la castagna …

Tu pigghia a cu è ghiè

poi dacci corda

e u passatu s’u scorda

è sempri cu è cchiù riccu di dinari

ca non mori ô spitali!

                                             Turi d’a Rrasula