Al momento stai visualizzando A scimia d’a scecca di Don Petru

 

Parrannu ‘n cunfidenza cchi vi dicu?
Nenti si non vi cuntu ca ogni sira
prima i chiudiri a porta d’a jurnata
m’affacciu e vardu u celu si c’è a Luna.
Vi cuntu ca a mo’ sorti è accaparrata
d’a quintadecima e i tri quarti ca duna,
ppi chistu sugnu sempri u cchiù nfurmatu
d’i trazzi e d’i curtigghia paisani.
Assira sappi ca a Caltagiruni
figghiau a scecca di don Petru Banna
e ca nasciu na scimia platirrina.
Ma mancu u tempu ‘i ‘na sucata i latti
ca non si sappi cchiù unn’è ca iu!
‘A circaru du iorna e ppi tri notti
e a fini unn’era a scimia? Appo’ v’u dicu.

 

avere-la-scimmia