Al momento stai visualizzando Malipinseri

M’ACCANZ’Ô FORAVIA

Cu t’inghitau, figghissima di… unn’era…
ca ti sintisti pungiri a cudèra?
Iu non portu pinnacchi
né bannèra, di ‘stati o mmernu
scinnu ‘n primavera
fin’a mmari ma
ppi non stari all’umitu ‘i salìmi
m’accanzu ô foravia cc’a me’ jmenta
e cci pìzzul’u coddu ccu du’ manu.
Tu ca si’ burdillaru
n’u sai sentiri
u signàli d’a scimia ca ti varda?
È Mar’a sbirra ca si aprìu ‘n cummentu
e piscia acqua santa  contraventu.
Cu t’inghitau, figghissimma di… centu?

MI VARDU I RROTI

Cu è ca u nnaca u battagghiu d’a campana
si manc’u celo si cummovi e chiovi?
I me’ amici non rridunu
e iu mi vard’i rroti, ccu ‘stu friddu
m’affacciu o finistrali, vard’a a strata
e non fazzu ppi facci mancu e cani
salutannu a cu passa
ca u salutari non mi pisa o tassa
ppi quantu vogghiu beni a tutt’i cani.

NCHIUVAT’E PUSA

Semu pirsuni serii e quannu mai
cci fussiru bbuttani
senza ‘n piliddu jancu d’onestà
megghiu di ddi bbizzocchi jatta- ê-casa
ca s’agghiuttunu i pruna e a cirasa.
Semu ggentìi cacoccila scugnati
d’u malu tempu d’i gran libbiciati
nt’a st’annati di nìura e piticchia
mancu tanticchia ppi pinsari a Ddiu
nn’u diri bbeni o mali di ‘sta vita
quann’addiventa ntrita ca ni ‘nchiova
com’è nchiuvato o pusu ddhu muturi
ca dispiratu travagghia nott’e jornu
ppi dirini ccu l’uri ‘u so’ turmentu.

U LUPU DI CIACIAU

Ciaciau addeva ‘n lupu friddulinu,
sona u viulinu, iddu, Ciaciu,
e o lupo, pari nenti,
u sonu cci fa dulùri i denti!
I so’ parenti – parru di Caciau –
mureru tutt’a Merica e Ciaciau
cci  fa sempre ‘na predica
a ddu prudenti lupu franciscanu
ca passa ‘n airuplanu e non ci abbaia.
Ma Ciaciau è pueta
è  n’omu seriu
addhev’u lupu sulu
picchì è iddu sulu ed è pueta.

A SPICCHIERA DI ‘STA VITA
Cchiù t’ammùcci e cchiù si vidi
si è ca ciangi o si è c’arridi
si cumincia di nt’a naca
non t’allùdiri a scanzari
c’è a spicchiera di sta vita:
cu bbistèmia non ha dinàri
cu sbadigghia havi fami
cu sbagghiannu si nnamura
porta pani a ‘na svintura.
Mar’a sbirra quannu sparra
và  jttannu suffaràti
è mbriaca di matina
vivi birra, poi s’affaccia
e parrannu ccu cu passa
mbriacata ppi com’è
va dicennu ca è zzita
ma mai cchiù ca si marita.

La specchiera della vitaPiù ti nascondi e più si scopre / se tu piangi oppure ridi / si inizia fin dalla culla / non farti illusione di esserne esente / c’è una specchiera della vita: / chi bestemmia non a denaro / chi sbadiglia avverte fame / chi s’innamora sbagliando / porta alimento a una sventura. / Mara la sbirra quando sparla / va spargendo anidride solforica  /è ubriaca fin dal mattino / beve birra e dopo esce / e parlando con chiunque si trovi a passare / ubriaca per come è / va affermando che è fidanzata / ma che mai più si sposerà.
 
 
NOBBILTÀ DI MAR’A SBIRRA

Bròcculi cchiù di quantu fanu fetu
certi nobbili tutti ‘nsirragghiati
su’ ricchi e misirabbili di cori;
‘na rrazza ca non mori
ca mangia muscateddha e s’arrisciàla.
Eppuru cci su’ tanti rapparedda
ca campunu sciarannu
çiur’i brocculi.
Su tanti coddi vìrdi di pantanu
e nt’a stati friscùni
frìscunu, ma st’ attentu, su’  liprùni
ccu fimmini aduvati e varba spana
sciusciunu cc’a lingua
cc’a cuda d’intr’a tana.
Mar’a sbirra gran nobbili ppi pilu
puitissa di nespul’i ggiappuni
vinni vòria di culu d’unni passa
s’a vinni a chilu senza IVA o tassa.

Nobiltà di Mara la sbirra  – Broccoli più di quanto emanano cattivi odori  / certi nobili tutti chiusi nei loro serragli / sono ricchi e miserabili di cuore, / una razza immortale / che si ciba d’uva moscata e ne fa scialo. / Eppure ci sono tanti fringuellini (*) / che vivono fiutando / fiori di broccolo. /Sono altrettanti “collo verde” di pantano  / e d’estate “fischioni” (**) / fischiano, ma stai attento, sono  viperoni / con femmine prolifiche e barba da glabri / soffiano sulla lingua / stando con coda nella tana./ Mara la sbirra gran nobile per pelo / poetessa di nespole giapponesi /vende brezza di culo da dove passa / la vende a chilo libera da IVA  o altra tassa (***)

(*)”Colloverde”,  “fischione”, sono uccelli palustri di passa, dimensione circa quanto comune anatra, sostano in primavera anche negli acquitrini in Sicilia. Il primo è caratterizzato dal piumaggio vede lungo il collo, l’altro dal richiamo che è un forte fischio.
(**) Definiamo fringuellino (impropriamente) un passeraceo minuscolo di piumaggio color verde prato che suole cibarsi dei microscopici insetti che si trovano ordinariamente tra le porosità dei fiori di broccolo.
(***) IVA = Imposta sui Valori Aggiunti.
                                                                                                                                  Turi d’a Rràsula