Al momento stai visualizzando Una lirica

 

LITTRA D’AMURI A LA ME’ ZZITA

I to’ occhi mi vàsunu e mi canti
na ninnananna picchi sugnu nicu
u cchiù nicu d’u munnu n’te to vrazza!
Si ti dicu si’ bedda chistu u sai
ma non sai d’unni nesciunu i paroli
ca ti dicu ppi dìriti ca è u cori
ca si scunsenti quannu cci si’ tu
non sugnu iu ca parru
parra l’aria l’arbuli e i palummi
d’unn’è ca passi tu ca trema a terra
e trema un mari si è ca tu ti tummi
quannu si ô bagnu comu ‘na Sirèna.
Pozzu diri ca sugnu appress’a ttia
macari quannu dormu
picchi ti ‘nsonnu e si a me’ puisìa
a to vuci mi sona, m’accarizza
poi si fa manu e sugnu n’e’ to vrazza
comu si fussi nicu e tu mi canti
mi culli e m’addummìsci
tisòru miu st’amuri miu ca crisci
è u picciriddu ca tu addevi e pasci
ccu l’occhi e cc’a to’ vuci tu rrinesci
di lisci i me’ capiddi a farli rizzi
cc’u fàrimi pueta e m’accarizzi.