Al momento stai visualizzando Littra a Carmineddu di Ramacca

 

Mangia ca d’u to’ mangi Carmineddu
tu ca si cchiù marbizzu ca struneddu
non sai mancu ca chiddu ca vadagni
è quanto pigghia l’ogghiu sopr’u sali
mangi e d’u to mangi l’erba sicca
assai o picca è sempre sangu to’;
na vota c’era almenu a ciaramedda
ma ora mancu chissà, c’è a malùra!
E c’è, sorti buttana, ca pp’u ventu
mureru tutti i pecuri d’a chiana
e tirminau a lana.

 

tordo