Al momento stai visualizzando Inediti sciurtinisi

E IÙ CA TALIÀVA

ai miei due nonni
Pippinu e Vastianina

A ddra vota cca cannilâ ddrumàta
ca nc’era iù macari ri pustìzzu
a muta a muta ê talài e taliàva
ô canto ô luçi senzâ luçi mutu
commô riapulu darreri ârtàru
a ddra vota cca cannilâ ddrumàta
‘a spinâ ppizzata ‘a cuperta elèţţŗica
fridda ‘na nivi tutta la nuttata
e iù ca taliàva lienamenti
ma nannu e ma nanna nna siggiteţŗa.

Ora lèggiu lèggiu facemu allusţŗu
‘nu spicchiu ri mennula inchi ‘na casa
l’ùmmira camina e mmentri culura
unn’è chinu si sbacanta e ‘u vacanti
a pinsarici bbonu scunchi l’arma.

Ci rassi nu vaçiuni si putissi
ma tanti ci ni rassi si putissi
e chiţŗi dê figghitti mei macari
ci rassi e dê figghi dê ma figghi
e quanti vaçiuni ca ci lassassi
si putissi. S’àppinâ ccuntintari
dô rrestu di nenti e quaţţŗu rrisati
‘a spinâ ppizzata ‘a cuperta elèţţŗica
fridda ‘na nivi tutta la nuttataVecchi-giovani_1
e iù ca taliàva lienamenti
ma nannu e ma nanna nna siggiteţŗa.

 

NÉ ŢŖI NÉ QUAŢŢŖU

Dui ‘a matina dui a manziornu dui ’a sira
ca jocunu e ca si pizzulìunu
ca dormunu e ca si cavatrìunu
ca nun c’è paci e ca sunu bballetti
quannu s’abbèntunu e vanu ncutti
arrivannu ‘a ‘stati sunu sguazzetti
si cugghiuniunu e sunu sţŗanuttati
cco sgrèvitu nun si ponu parari
e nun c’è peggiu ca ri cunţŗarialli
si mancia a due si vivi a dui si curri
fanu schigghi e sunu lacrimi amari
ppi mia sunu ducentuvintidùi
quaranta chila ccu tutta ‘a lazzata.

Chi putissunu stari ‘ngammitati
assittati mpalati cunfissati?
Putissunu custuniarisi mpaci
ammuttarisi e affrignarisi mpaci
senza circarisi senza uzzuniàrisi
senza nenti senza propria vaçiarisi
senza mancu fari né ţŗi né quaţţŗu?

 

AFFISU

Chi c’è nna nfunnu ‘i lettu ‘i tantu scògnitu?
Chi c’è ca nun si senti e nun si tocca
nun vagna nè stinci? Nenti di nenti.
Chi cosa c’è si nun sunu paroli
ca nun sunu scritti e nun si ponu lèggiri
si nun sunu suspiri suspirati?
Nun c’è rrucculu e nun c’è malamuri.
E allura di chi cosa stamu parrannu
quali cosa ‘ranni quali distinu
ca non si chiamassi vita e nun fussi
morti? Morti nun’è ancora ô sa tempu.
Chi c’è nna nfunnu ‘i lettu ca nun sacciu?
Chi c’è ca mi fa ddivintari sţŗeusu
ca mi fa essiri stunatu e mutàngulu
affisu nno corpu e affisu nna l’arma?