A çiocca di Nunziatina

 

’N Sicilia arrivau ’n cucchieri novu
ca si chiama Crocetta ed è di Gela
fila ccu Adamu e si cunfida a Eva
ma u so’ guvernu è a pprova di cannòlu
ccu Battiatu, Zichichi e … Marcu Polo…
aspettunu ca spunta, occa matina,
a çiocca janca di Nunziatina,
idda, a Libbrinu, addeva puddicini
è pratica di jaddi e di jaddini.
N jocu di cimarredda – s’arrinesci –
ca scucchia e ncucchia cc’u gran trasi-e-nesci.
Pigghiamu sciatu, ca s’u tempu è bbruttu
c’è almenu cu po’ diri: iù mi ni futtu!

© A. Bordelois, Viviendo sin el gallo, 1999