Al momento stai visualizzando Jaffiu

 

Ora ca sentu e comu sentu spinnu
di quali munnu è cu m’assicuta?
C’è Affiu ca parra, sparra e ‘nfuta:
ncuntrau a jaci e ‘ntisi u cchi ppi mia
nnomu ca ‘u frasturnau … e allura a ccursa
cci dissi: “Mariu Grassu? Ma lei u sapi
ca pubblicau i me’ libbri? È n’omu stranu
fuissi d’iddu amar’a ccu s’affida
a st’omu stortu, a ccu ci si cunfida.”

Cchi pozzu diri? Comu m’addifennu?
Megghi lassàri curriri … su’ cani
chin’i pùlici e cchiù di pila zzicchi
ppi ‘na muddica fanu facci e ticchi,
l’avviss’a quirilari…
ppi purtalli davanti a ‘n tribbunali
e tiralli pp’aricchi all’udienza …
ma iu fazzu pacenza, Affiu beddu,
fazzu cuntu ca tu si ‘n cuccareddu
quannu canta di sira e pass’a notti
di dd’aceddu ca è a sola mala sorti
ddilusu e dispiratu ‘ncerca i iaggia
ogni jornu mannàggia d’a so’ vita
circannu surgi morti ppi mangiàri.